Algemene voorwaarden

Privacy Beleid

Door het sluiten van de Deelnemingsovereenkomst kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze gegevens kunnen door de Organisatie worden gebruikt voor het informeren van Bezoekers over haar producten. Tevens worden door de Organisatie foto- en video-opnames gemaakt voor commerciële doeleinden; ter promotie van het Evenement. De Bezoeker gaat hier door Inschrijving mee akkoord. 

Neem contact op met de organisatie voor een uitgebreide inzage in ons privacy beleid.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hottentotten hockeytoernooi

1. Definities  
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Bezoeker: iedere natuurlijke persoon uit een Team waarmee de organisatie een Deelnemingsovereenkomst is aangegaan;
Camping: de daartoe op het Terrein door de Organisatie aangewezen plaats ten behoeve van het plaatsen van tenten;
Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisatie op grond waarvan Bezoeker gerechtigd is deel te nemen aan het Evenement;
Evenement: het door de Tegelse hockeyclub georganiseerde hockeytoernooi genaamd ‘Hottentotten’;
De Tegelse Hockeyclub: de vereniging;
Inschrijfgeld: het bedrag dat een Inschrijver verschuldigd is voor deelname aan het Evenement, welk bedrag is vermeld op de website www.hottentotten.nl
Inschrijver: iedere natuurlijke persoon uit een Team die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan het Evenement heeft aangemeld;
Organisatie: de Tegelse hockeyclub;
Terrein: de feitelijke plaats waar het Evenement wordt gehouden alsmede alle gebieden, ruimten en velden daaromheen, waaronder tevens begrepen de Camping, de parkeerplaatsen en aanlooproutes;
Toegangsbewijs: het door de Organisatie aan Bezoeker verstrekte toegangsbewijs, bestaande uit een polsbandje. 

2. Toepasselijkheid  
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemingsovereenkomsten.
2.2. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de niet vernietigde bepalingen uit de Algemene Voorwaarden in acht worden genomen. 

3. Inschrijving  
3.1. Een persoon die wil deelnemen aan het Evenement dient zich voorafgaande aan het Evenement in te schrijven op www.hottentotten.nl middels het daartoe bestemde inschrijfformulier.
3.2. Door Inschrijving verplicht Inschrijver zich tot betaling van het Inschrijfgeld.
3.3. De Deelnemingsovereenkomst komt tot stand door acceptatie van de Inschrijving door de Organisatie. Acceptatie van de Inschrijving zal alleen plaatsvinden na betaling van het Inschrijfgeld.
3.4 Tot 1 april is het mogelijk om in te schrijven met early bird. Tot en met 30 april kun je je aanbetaling terugkrijgen, vanaf 1 mei niet meer.
3.5 Tweedaagse prijzen:
Vrijdag en zaterdag voor 30 euro per persoon.
Zaterdag en zondag voor 35 euro per persoon.

4. Verblijf en Veiligheid  
4.1. Gedurende het Evenement en het verblijf op het Terrein dient de Bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de wet, de openbare orde, de goede zeden en het fatsoen. Voorts is de Bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het Evenement.
4.2. De Bezoeker is verplicht de door de functionarissen van de Organisatie en de door de beveiliging van het Evenement gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
4.3. Het is een Bezoeker niet toegestaan (huis)dieren, (hard)drugs, hallucinerende middelen, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname. De Organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in beslag genomen goederen te vernietigen. Een Bezoeker heeft geen aanspraak jegens de Organisatie op schadevergoeding, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, in verband met de inbeslagname van goederen en de eventuele vernietiging van die goederen. Bij vermissing van goederen (na inbeslagname) is de Organisatie tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker. Bij strafbare feiten zal de Organisatie aangifte doen bij de politie.
4.4. Het is de Bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie heeft verkregen, op het Terrein goederen van welke aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te verschaffen.
4.5. Het is de Bezoeker niet toegestaan het Terrein, de zich daarop bevindende zaken/goederen en/of de inventaris van het Terrein/Evenement op welke wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen.
4.6. Roken is alleen toegestaan in de openlucht, behoudens op de kunstgrasvelden. In gebouwen / overdekte ruimtes mag uitsluitend gerookt worden op de daarvoor specifiek aangewezen plaatsen (rookruimtes).
4.7. Het bezitten / nuttigen van alcoholhoudende drank is verboden voor Bezoekers onder de 18 jaar. Bezoekers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt ten tijde van het Evenement kunnen op vertoon van hun legitimatiebewijs een bandje verkrijgen waarmee alcoholhoudende drank kan worden gekocht. Een Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar ten tijde van het Evenement nog niet heeft bereikt en voornoemd bandje draagt en/of alcoholhoudende drank nuttigt kan door de Organisatie van het Terrein worden verwijderd
4.8. Op het Terrein is open vuur verboden. Op strategische punten staan op het Terrein brandblussers opgesteld. Bezoekers die misbruik maken van deze brandblussers (deze gebruiken zonder dat sprake is van brand), worden door de Organisatie van het Terrein verwijderd. Eventuele schade die de Organisatie door dit misbruik lijdt, wordt op de desbetreffende Bezoeker(s) verhaald.
4.9. Bezoekers die het bepaalde in dit artikel overtreden dan wel aan enige bepaling medewerking weigeren, kunnen door de Organisatie van het Terrein worden verwijderd. De Organisatie is alsdan nimmer gehouden tot restitutie van het Inschrijfgeld en/of schadevergoeding, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook. 

5. Privacy  
5.1. Door het sluiten van de Deelnemingsovereenkomst kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze gegevens kunnen door de Organisatie worden gebruikt voor het informeren van Bezoekers over haar producten. Tevens worden door de Organisatie foto- en video-opnames gemaakt voor commerciële doeleinden; ter promotie van het Evenement. De Bezoeker gaat hier door Inschrijving mee akkoord. 

6. Toepasselijk recht  
6.1. Op de Deelnemingsovereenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken, alsmede de daaraan voorafgaande precontractuele fase, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

7. Akkoordverklaring  
7.1. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op www.hottentotten.nl. Voor inschrijving dient Inschrijver/Bezoeker zich akkoord te verklaren met de Algemene Voorwaarden, door middel van het aanvinken van het daartoe bestemde vakje (akkoord Algemene Voorwaarden).

Regelement

  • We verplichten iedereen hockeystick, hockeyschoenen, scheenbeschermers, hockeybitje en per team keeper-spullen te gebruiken tijdens de wedstrijden.
  • Geen drank, peuken of etenswaren op de velden.
  • Toegang tot het toernooi vanaf 18 jaar. Er kan om legitimatie gevraagd worden.
  • We proberen het terrein zo netjes mogelijk te houden. Zorg daarom dat je lege bekers, afval en peuken netjes in de afvalbakken gooit.
  • Alcoholgebruik is uiteraard toegestaan tijdens Hottentotten. Geniet, maar drink met mate!
  • THC is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan eigen-dommen.
  • Agressie, drugs, vandalisme of criminaliteit resulteert in verwijdering van het toernooi.
  • We verwachten dat iedereen zich netjes gedraagt ten opzichte van de buurtbewoners. Dit geldt ook als men ’s nachts het terrein verlaat.
  • Volg de instructies op van het beveiligingspersoneel, leden van de EHBO en de TOCO.
  • Iedereen is verplicht om er een geweldig weekend van te maken.

Disclaimer

Disclaimer voor hottentotten.nl
Tegelse Hockey Club (Kamer van Koophandel: 40164847), hierna te noemen THC, verleent u hierbij toegang tot hottentotten.nl (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
THC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
THC spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van THC.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. THC doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. THC oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan THC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij THC en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van THC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.