Algemene voorwaarden

Privacy Beleid

Door het sluiten van de Deelnemingsovereenkomst kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze gegevens kunnen door de Organisatie worden gebruikt voor het informeren van Bezoekers over haar producten. Tevens worden door de Organisatie foto- en video-opnames gemaakt voor commerciële doeleinden; ter promotie van het Evenement. De Bezoeker gaat hier door Inschrijving mee akkoord. 

Neem contact op met de organisatie voor een uitgebreide inzage in ons privacy beleid.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hottentotten hockeytoernooi

1. Definities  
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Bezoeker: iedere natuurlijke persoon uit een Team waarmee de organisatie een Deelnemingsovereenkomst is aangegaan;
Camping: de daartoe op het Terrein door de Organisatie aangewezen plaats ten behoeve van het plaatsen van tenten;
Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisatie op grond waarvan Bezoeker gerechtigd is deel te nemen aan het Evenement;
Evenement: het door de TOCO (Hottentotten commissie) georganiseerde hockeytoernooi genaamd ‘Hottentotten’;
De HC Delta Venlo: de vereniging;
Inschrijfgeld: het bedrag dat een Inschrijver verschuldigd is voor deelname aan het Evenement, welk bedrag is vermeld op de website www.hottentotten.nl
Inschrijver: iedere natuurlijke persoon uit een Team die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan het Evenement heeft aangemeld;
Organisatie: TOCO (Hottentotten commissie);
Terrein: de feitelijke plaats waar het Evenement wordt gehouden alsmede alle gebieden, ruimten en velden daaromheen, waaronder tevens begrepen de Camping, de parkeerplaatsen en aanlooproutes;
Toegangsbewijs: het door de Organisatie aan Bezoeker verstrekte toegangsbewijs, bestaande uit een polsbandje. 

2. Toepasselijkheid  

2.1 Je kunt je team aanmelden voor het toernooi via de website
2.2 Een hockeyteam kan alleen deelnemen als het uit minimaal 12 spelers  bestaat. Extra spelers kunnen zich los inschrijven.  
2.3 Een extra persoon aanmelden kost €70.  (Bij Early birds bedraagt dit €55,-)

2.4 Alle teamleden moeten boven de 18 jaar zijn.   

2.5 Door een ticket te kopen en deze voorwaarden te accepteren,  wordt er een deelnemingsovereenkomst gesloten tussen de deelnemers en het Hottentottentoernooi.  

2.6 Acceptatie van de inschrijving zal alleen plaatsvinden na betaling van het  Inschrijfgeld.  

3. Inschrijfgeld en betaling  

3.1 Degene die het team inschrijft, verplicht zicht tot het betalen van het  inschrijfgeld aan het Hottentottentoernooi.  

3.2 Bij inschrijving moet het volledige inschrijfgeld betaald worden.   

3.3 Je kunt je aanmelding tot een maand voor begin van het toernooi annuleren,  je krijgt je geld dan terug. Daarna is het niet meer mogelijk om je geld terug te krijgen.  

3.4 Als het inschrijfgeld niet op tijd wordt betaald, kunnen we je aanmelding  annuleren.  

3.5 Bij annulering van het toernooi krijg je je inschrijfgeld terug.

4. Verblijf en Veiligheid  
4.1. Gedurende het Evenement en het verblijf op het Terrein dient de Bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de wet, de openbare orde, de goede zeden en het fatsoen. Voorts is de Bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het Evenement.


4.2. De Bezoeker is verplicht de door de functionarissen van de Organisatie en de door de beveiliging van het Evenement gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.


4.3. Het is een Bezoeker niet toegestaan (huis)dieren, (hard)drugs, hallucinerende middelen, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname. De Organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in beslag genomen goederen te vernietigen. Een Bezoeker heeft geen aanspraak jegens de Organisatie op schadevergoeding, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, in verband met de inbeslagname van goederen en de eventuele vernietiging van die goederen. Bij vermissing van goederen (na inbeslagname) is de Organisatie tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker. Bij strafbare feiten zal de Organisatie aangifte doen bij de politie.


4.4. Het is de Bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie heeft verkregen, op het Terrein goederen van welke aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te verschaffen.


4.5. Het is de Bezoeker niet toegestaan het Terrein, de zich daarop bevindende zaken/goederen en/of de inventaris van het Terrein/Evenement op welke wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen.


4.6. Roken is alleen toegestaan in de openlucht, behoudens op de kunstgrasvelden. In gebouwen / overdekte ruimtes mag uitsluitend gerookt worden op de daarvoor specifiek aangewezen plaatsen (rookruimtes).


4.7. Het bezitten / nuttigen van alcoholhoudende drank is verboden voor Bezoekers onder de 18 jaar. Bezoekers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt ten tijde van het Evenement kunnen op vertoon van hun legitimatiebewijs een bandje verkrijgen waarmee alcoholhoudende drank kan worden gekocht. Een Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar ten tijde van het Evenement nog niet heeft bereikt en voornoemd bandje draagt en/of alcoholhoudende drank nuttigt kan door de Organisatie van het Terrein worden verwijderd.


4.8. Op het Terrein is open vuur verboden. Op strategische punten staan op het Terrein brandblussers opgesteld. Bezoekers die misbruik maken van deze brandblussers (deze gebruiken zonder dat sprake is van brand), worden door de Organisatie van het Terrein verwijderd. Eventuele schade die de Organisatie door dit misbruik lijdt, wordt op de desbetreffende Bezoeker(s) verhaald.


4.9. Bezoekers die het bepaalde in dit artikel overtreden dan wel aan enige bepaling medewerking weigeren, kunnen door de Organisatie van het Terrein worden verwijderd. De Organisatie is alsdan nimmer gehouden tot restitutie van het Inschrijfgeld en/of schadevergoeding, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook. 

5. Privacy  
5.1. Door het sluiten van de Deelnemingsovereenkomst kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze gegevens kunnen door de Organisatie worden gebruikt voor het informeren van Bezoekers over haar producten. Tevens worden door de Organisatie foto- en video-opnames gemaakt voor commerciële doeleinden; ter promotie van het Evenement. De Bezoeker gaat hier door Inschrijving mee akkoord. 

6. Toepasselijk recht  
6.1. Op de Deelnemingsovereenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken, alsmede de daaraan voorafgaande precontractuele fase, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

7. Akkoordverklaring  
7.1. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op www.hottentotten.nl. Voor inschrijving dient Inschrijver/Bezoeker zich akkoord te verklaren met de Algemene Voorwaarden, door middel van het aanvinken van het daartoe bestemde vakje (akkoord Algemene Voorwaarden).

Regelement

  • We verplichten iedereen hockeystick, hockeyschoenen, scheenbeschermers, hockeybitje en per team keeper-spullen te gebruiken tijdens de wedstrijden.
  • Geen drank, peuken of etenswaren op de velden.
  • Toegang tot het toernooi vanaf 18 jaar. Er kan om legitimatie gevraagd worden.
  • We proberen het terrein zo netjes mogelijk te houden. Zorg daarom dat je lege bekers, afval en peuken netjes in de afvalbakken gooit.
  • Alcoholgebruik is uiteraard toegestaan tijdens Hottentotten. Geniet, maar drink met mate!
  • HCDV is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan eigen-dommen.
  • Agressie, drugs, vandalisme of criminaliteit resulteert in verwijdering van het toernooi.
  • We verwachten dat iedereen zich netjes gedraagt ten opzichte van de buurtbewoners. Dit geldt ook als men ’s nachts het terrein verlaat.
  • Volg de instructies op van het beveiligingspersoneel, leden van de EHBO en de TOCO.
  • Iedereen is verplicht om er een geweldig weekend van te maken.

Disclaimer

Disclaimer voor hottentotten.nl
Hockeyclub Delta Venlo (Kamer van Koophandel: 78548160), hierna te noemen HDCV, verleent u hierbij toegang tot hottentotten.nl (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
HCDV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
HDCV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HCDV.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. HCDV doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. HCDV oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan THC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HCDV en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HCDV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.